РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ТЕМА „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

На 12 октомври 2020 г. в сградата на община Свищов се проведе работна среща на тема „Състояние и възможности за развитие на социалните дейности“ в рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО).

На срещата бе подчертано, че в общината функционират всички основни социални услуги, които едновременно с това са еталон за качество. Исканията на социалните работници бяха генерално в две посоки – инвестиции в инфраструктура, за да се предоставя добра и адекватна социална среда, както и квалификация на персонала. Въвеждането на мобилен подход при предоставянето на социални услуги заради териториалната отдалеченост на някои населени места бе посочено като вариант за гъвкав подход, който може да бъде пример и други общини.

Присъстващите граждани посочиха, че предоставянето на социални услуги на деца, особено от малцинствата – чийто родители работят извън общината и се намират далеч от семействата си е ключово за интеграцията на младите хора в общината. В същото време бе изтъкнато, че вече функционират три нови социални програми, които не се обслужват от социални работници заради достатъчно квалифицирани хора и кадровата криза в сектора. Те призоваха за преквалификацонни курсове и концентриране върху необходимостта от увличане на повече млади хора в сектора на социалните услуги.

Социалните работници от центрове за грижа за възрастни хора и хора с увреждания регистрираха нарастващ брой желаещи да се включат с доброволен труд и да подпомагат предлаганите социални услуги и настояха за развитие на нови обучителни формати между професионалистите и гражданските активисти от общината.

В срещата взеха участие:

 1. Анелия Димитрова - Зам. - Кмет на Община Свищов;
 2. Нели Великова - Кмет на кметство Овча Могила, община Свищов;
 3. Искра Гайдарова - Директор „Център за обществена подкрепа“, Свищов;
 4. Десислава Йорданова - Директор „Център за социална рехабилитация и интеграция“, Свищов;
 5. Анелия Димитрова - Директор ОбС „Социални дейности“ при Община Свищов;
 6. Данчо Кръстев - Директор „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, с. Овча Могила;
 7. Теменужка Тодорова - Директор „Дневен център за деца с увреждания“, Свищов;
 8. Румен Павлов -Управител „Домашен социален патронаж“, Свищов;
 9. Мариела Крачкова - управител „Дом за стари хора Мария Луиза“, Свищов;
 10. Лора Щилянова - ОбС „Социални дейности“ при Община Свищов;
 11. Ахмед Куйтов - Председател на мюсюлманско настоятелство;
 12.  Христана Костова – Гражданин;
 13. Янка Николова - Община Свищов.