План за интегрирано развитие на Община Свищов

(ПИРО) за периода 2021 - 2027 г.

Image

reg

Техническа и организационна среща на екипа, подготвящ „План за интегрирано развитие на община СВИЩОВ“ /ПИРО/ за периода 2021- 2027 г.

На 16 септември 2020 г. в гр. Свищов се проведе организационна среща между екип от експерти на „Провида“ ЕООД с ръководството на община Свищов във връзка с подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021 – 2027 г. Срещата имаше за цел да се обсъди и изготви график за провеждане на таргетирани работни срещи, ангажирани с бъдещия ПИРО. В предстоящите срещи ще участват представители на различни заинтересовани страни от социално-икономическия живот с цел максимално ангажиране на местната общност със стратегическите приоритети на общината за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

През месец октомври 2020 г. се планират 9 срещи с граждани на община Свищов, както следва:


5 октомври 2020 г. от 10.00 ч. – Среща и дискусия с представители на образователното и културното дело от община Свищов.

5 октомври 2020 г. от 14.00 ч. – Среща и дискусия с активни младежи, представители на неправителствения сектор, ангажирани лидери и ръководители на спортни клубове на територията на община Свищов.

12 октомври 2020 г. от 10.00 ч. – Среща и дискусия с хора, имащи отношение и ангажирани в областта на опазването на околната среда и екологията.

12 октомври 2020 г. от 14.00 ч. – Среща и дискусия, тематично насочена към здравеопазване и социални услуги, в която участие ще вземат представители на медицинските среди, мениджъри от сферата на социалната политика, пенсионерски организации и организации на хора с увреждания.

19 октомври 2020 г. от 14.00 ч. – Среща и дискусия с представители на селскостопанския сектор, рибовъдния и горския сектор, преработвателния бизнес на селскостопански продукти на територията на община Свищов.

19 октомври 2020 г. от 17.00 ч. – Среща и дискусия с производители и преработватели на неселскостопански стоки на територията на община Свищов.

26 октомври 2020 г. от 14.00 ч. – Среща и дискусия с представители на бизеса в сферата на публичната инфраструктура, комуникациите и строителството.

26 октомври 2020 г. от 17.00 ч. – Среща и дискусия с представители на бизнеса в сферата на търговията и услугите на територията на община Свищов.

2 ноември 2020 г. от 14.00 ч. – Среща и дискусия с хотелиерите и ресторантьорите, както и с ангажираните в сферата на туризма на територията на община Свищов. Срещите ще се провеждат в Зала 1 в сградата на общината.

 

Срещите ще се проведат в Зала 1 на Община Свищов.