РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ТЕМА „СЕЛСКО/РИБНО СТОПАНСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

На 19 октомври в община Свищов се проведе работна среща в рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) на тема „Земеделие, гори и рибно стопанство“. Участие в срещата взеха селскостопански производители и преработватели, представители на горския сектор, рибовъди, експерти и представители на общинската администрация.

Присъстващите земеделци се обединиха около мнението, че изключването на общината от Програмата за развитие на селските райони и статутът й на урбанизирана територия е създал много пречки за развитие на сектора към днешна дата. Очакванията на сектора са, че изработването на стратегически план за развитие от страна на Министерство на земеделието, ще определи новите възможности за години напред. Бе поставен и акцент върху изграждането на преработвателни предприятия, които да създадат допълнителни форми на заетост. Земеделците се оплакаха и от наличието на административна тежест при ръководенето на самостоятелно земеделско стопанство, доколкото става дума за нетривиално развитие и тежки зависимости от изискванията на ДФЗ. Беше почертано и доброто сътрудничество между браншовите организации и активното участие на всички местни земеделци в тях. Интеграционният подход, налаган от ПИРО бе определен като ключов за решаването на съпътстващи общината проблеми като демографска криза, увеличаване на възможностите за заетост и икономическото развитие като цяло.

Като конкретни приоритети бяха изтъкнати необходимостта от създаване на модерни напоителни системи, създаване на постоянно действаща система за следене на риска от градушки и липсата на достъпна и близка лаборатория за почвени и листни анализи. Наличието на неизползвани складови бази провокира някои от участниците да поискат достъп до държавен сграден фонд.

Участниците в срещата отбелязаха неравномерното развитие на района и мощното влияние и зависимост на общинския център върху развитието на периферията и селата като цяло. Близостта до главната речна артерия на Европа – река Дунав бе очертана като възможност за допълнително развитие на района и свързването му с европейските коридори.

В срещата взеха участие:

 1. Владимир Стойчев - Земеделски производител в с. Овча могила и с. Морава;
 2. Невена Стойчева – ППР „Възраждане - Морава;
 3. Бисер Борисов – ОППК „Победа 93“, с. Хаджидимитрово;
 4. Мирослав Маринов – РСЗК „Дунав 2000“, гр. Свищов;
 5. Румяна Аврамова – ППК „Искра“, с. Морава;
 6. Тодор Тодоров – „ППОКЧС“ „Земеделец – 93“, с. Козловец;
 7. Димитър Димитров – ППОК – „Земеделец – 93“, с. Александрово;
 8. Игнат Ангелов – Пенсионер, гр. Свищов;
 9. Христана Костова – Пенсионер, гр. Свищов;
 10. Радомир Расимов – с. Ореш;
 11. Марина А. Николова – СА „Д. А. Ценов“, Катедра „Аграрна икономика“;
 12. Емил Тодоров – Кмет на кметство Хаджидимитрово;
 13. Петко Божанов – Кмет на кметство Морава;
 14. Нели Великова – кмет на кметство Овча могила;
 15. Виолета Божанова – гр. Свищов;
 16. Митко Ненков – Инженер химик, гр. Свищов;
 17. Пламен Петров – СА „Д. А. Ценов“, асистент;
 18. Кънчо Калмуков - Земеделски производител, гр. Свищов;
 19. Янка Николова – Ст. експерт „ПВП“, Община Свищов;
 20. Виолина Кирилова – Икономист, Община Свищов;
 21. Христо Цветанов – гр. Свищов;
 22. Илиян Пламенов -  гр. Свищов;
 23. Иван Панайотов - гр. Свищов;