РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ТЕМА „ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ“

На 19 октомври в община Свищов се проведе среща с преработватели и индустриалци в рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината.

В рамките на срещата се дискутираха състоянието на бизнес средата в общината и възможностите за нейното подобряване и развитие. Представителите на индустриалния сектор посочиха, че търсенето на модел за реиндустриализация на района не би било ефективно, доколкото изисква много ресурс и инвестиции. Като ключова бе посочена възможността да се работи в посока на превръщането на общината в регионален логистичен център. Използването на местното и прилежащите към района други пристанища, както и наличието на жп линия осигурява възможност за създаване на логистичен конгломерат, обслужващ търговските и производствените потоци не само на местно, но е на трансгранично ниво. Ограниченията, налагани от пандемията налагат и необходимостта от развитието на безконтактните комуникации и именно тук община Свищов може да преформатира своите териториални предимства.

Допълнително бе посочена необходимостта от решаване на проблемите със сметищата в района и възможността да се издадат общински облигации с подходяща лихва, която да обслужва развитието на региона.

Като ключов за развитието на бизнеса бе определен и проектът за създаване на газова мрежа на територията на общината, но със специални изисквания по отношение на спазването на прозрачност при провеждането на строителството и процедурите по неговото включване в експлоатация.

Беше очертана и възможността за създаване на единен комуникационен и информационен център за административното обслужване на гражданите и бизнеса, който би съкратил бюрократичната верига и процедури.

 

В срещата взеха участие:

  1. Маринка Колева – Пенсионер, с. Българско Сливово;
  2. Георги Иванов - Пенсионер, с. Българско Сливово;
  3. Илиян Пламенов – гр. Свищов;
  4. Любомир Чавдаров - Сектор Металургия и промишленост, гр. Свищов;
  5. Йордан Колев - Сектор Хранително вкусова промишленост, гр. Свищов;
  6. Димитър Марков – Частен бизнес, гр. Свищов;
  7. Любен Флорев – Сектор Промишленост, гр. Свищов.