РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ТЕМА „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И СПОРТ“

На 5 октомври в сградата на община Свищов се проведе работна среща на тема „Младежки политики и спорт“. Срещата следва регулярния график на Плана за интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021 – 2027 (ПИРО) и е част от усилията на администрацията да привлече максимално широк кръг участници и представители на местните общности за активно участие.

Участниците в срещата бяха запознати със същността на ПИРО и логическите стъпки, които следва неговото осъществяване. Те се обединиха около идеята, че този стратегически документ е логично следствие от националната стратегия за регионално и пространствено развитие, където на младежката политика и развитието на спортните дейности се отделя изключително важна роля. Дискутиращите посочиха, че твърде често липсата на адекватна инфраструктура, адаптирана към нуждите на младите хора се оказва проблем пред техните общности и дори катализира десоциализацията им. Демографските проблеми на общината бяха изтъкнати като друг належащ за решаване проблеми.

Участниците се обединиха около идеята, че създаването на общински младежки център като обособено пространство би бил ключова стъпка към преодоляването на алиенацията на младите и пълноценното им включване в живота на общината. Съществуването на такъв младежки център с акцент върху екологията, дигитализацията и социалното предприемачество се оформи и като ключов маркер на бъдещата политика на общината в тази посока.

В рамките на дискусията за спортните дейности бе изтъкнато наличието на голяма, но не използваема пълноценно спортна база, която да отговори на нуждите на младите семейства. Развитието на масовия спорт и увличането на повече участници в него се отчете като ключова стъпка към изпълнението на основен принцип на ПИРО – интеграцията на секторните политики и тяхната взаимна зависимост като гаранция за успех на Плана като цяло. Участниците се обединиха около идеята за изграждане на многофункционална спортна площадка на територията на периферните квартали и около идеята за изграждане на градски плувен комплекс. В тази връзка бе изтъкната ролята на разкритият наскоро сондаж от минерална вода на територията на индустриалната зона в града. Отделно от това бе дискутирана и възможността част от прилежащата сградна и битова инфраструктура към фонда на Стопанска академия да бъде адаптирана към извършването на младежки и спортни дейности. Участниците в срещата изтъкнаха важната връзка между развитието на младежки и спортни дейности на територията и обвързването им с туризма като фактори за повишаване на престижа на Свищов като посетителска дестинация.

Представители на ФК „Академик Свищов“ изтъкнаха необходимостта от инвестиции в наличната спортна инфраструктура и разгръщането на готов проект за реновиране на наличните съблекални, пистата, въвеждането на поливна система, изграждането на допълнителни пейки, козирка и осветление, които са ключови за издигане на реномето на местния футбол.

Участие в срещата взеха:

 1. Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов;
 2. Стоян Парашкевов – Директор дирекция „АПИОУПЕВ“;
 3. Енвер Юсниев – Гл. Експерт;
 4. Янка Николова – Ст. експерт;
 5. Бетина Иванова – Ст. Спец.“ДД“;
 6. Маргарита Перникова – Гл. Експерт „Интеграция, НПО и ВО“;
 7. Яница Мирославова – Студент в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 8. Калоян Кирилов – Ученик в СУ „Цветан Радославов“;
 9. Севдан Златанов – Преподавател и треньор;
 10. Самуил Илиев – Ученик в СУ „Николай Катранов“;
 11. Владимир Владимиров – Ученик в СУ „Николай Катранов“;
 12. Калина Филипова – Ученичка в СУ „Димитър Благоев“;
 13. Никол Абаджиева – Ученичка в СУ „Димитър Благоев“;
 14. Ахмед Куйтов – Председател на УП на „Институт Перспективи“
 15. Христана Костова – Гражданин;
 16. Никола Янков – Председател на НПО „Център за регионално развитие“;
 17. Любомир Иронов – Кмет на с. Ореш;
 18. Мариана Маркова – Председател на „Спортен клуб по хокей на трева и флорбол „Дунав“;
 19. Анатоли Дончев – звено „Масова физкултура и спорт“ към Община Свищов;
 20. Виолина Кирилова – Локален представител на ЕСН Свищов.