РЕЗЮМЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ТЕМА „ЕКОЛОГИЯ И ВОДИ“

На 12 октомври 2020 в сградата на община Свищов се проведе работна среща на тема „Състояние на околната среда и водите“ в рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Сред дискутираните теми бяха основните източници на замърсяване на въздуха и водите в общината, както и състоянието на системата за събиране и обработка на отпадъци. Присъстващите граждани настояха за търсене на решение за отклоняване на тежкия товарен трафик от територията на града и посочиха движението на камиони като ключов източник за нарушаване на здравословните параметри на околната среда. Проблемът е стар и неговото решение не е постигнато от десетилетия, заради съществуващи пречки със устройството на собствеността и невъзможността на общинските власти да приемат план за създаване на околовръстно отклонение. На срещата бяха дискутирани възможностите да се използва съществуващ в плана път на територията на бившето военно поделение, планирано да се развие като индустриален парк.

Третирането на отпадъците бе отчетено като важна тема. Бе изтъкнато, че е немислимо повишаването на такса смет да се случва без да се предприемат стъпки в посока на създаване условия за рециклиране и вторично използване на отделни съставки от общинския боклук. Гражданите бяха запознати със стъпките на общината по определяне на четири депа за зелена маса и предприетите стъпки по създаването на площадка за строителни отпадъци, както и с поръчката на мобилен шредер за строителни материали.

Бе дискутирана и необходимостта от създаването на анаеробна инсталация за третиране на биологични отпадъци и създаването на обучителен център за up-cycling на територията на общината.

В рамките на дискусията се обсъждаха и проектите за разширяване на парковите пространства и подобряване на мерките за разделно събиране на боклука. Много от участниците представиха собствени становища за частично или радикално решение на екологичните проблеми на общината.

В срещата взеха участие:

 1. Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов;
 2. Михаил Колчев - „Свилоза“ АД, гр. Свищов;
 3. Инж. Марин Минчев - ТП „ДГС“ Свищов;
 4. Христина Борисова - Зам. директор СУ „Николай Катранов“;
 5. Биляна Борисова - СУ „Димитър Благоев“;
 6. Илиян Пътев - Сектор Земеделие и екология;
 7. Радослава Джантова - Дунавски природен парк „Персина“, гр. Белене;
 8. Свилен Чешмеджиев – Сектор Екология, гр. Свищов;                
 9. Станислав Стефанов – Специалист - горски инспектор, гр. Белене;
 10. Никола Янков – Център за Регионална интеграция и развитие, гр. Свищов;
 11. Марин Любенов – Кмет на кметство Царевец, община Свищов;
 12. Любомир Иронов – Кмет на кметство Ореш, община Свищов;
 13. Радослав Атанасов – Кмет на кметство Българско Сливово, община Свищов;
 14. Димитър Василев – Кмет на кметство Алеково, община Свищов;
 15. Неда Върбанова – Кмет на кметство Александрово, община Свищов;
 16. Валентина Тодорова – Кметски наместник с. Деляновци, община Свищов;
 17. Марин Крачунов – Кмет на кметство Драгомирово, община Свищов;
 18. Борис Велев – Кмет на кметство Козловец, община Свищов;
 19. Петко Божанов – Кмет на кметство Морава, община Свищов;
 20. Инж. Иван Калчев – Старши експерт „Екология“ към Община Свищов;
 21. Милен Манолов – Сдружение Ловно-рибарско дружество „Сокол“ гр. Свищов;
 22. Надя Кавалджиева – Психолог, здравен медиатор, гр. Свищов;
 23. Вилдирас Енчев – гражданин, гр. Свищов;
 24. Христана Костова – гражданин, гр. Свищов.