РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

На 17 декември 2020 г. в Община Свищов се проведе среща на екипите, ангажирани с изработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) на Свищов и Полски Тръмбеш. Срещата беше планирана с оглед на партньорските взаимоотношения, които се изграждат между двете общини. Срещата идентифицира и зоните на въздействие, които трябва да се изградят между двете общини, за да се създадат условия за икономически растеж в района.

Идентифицирани бяха общи намерения в областта на развитието на околната среда. Доколкото новата оперативната програма „Околна среда“ позволява съвместни партньорски проекти и финансиране, бе регистрирана необходимостта от изграждане на претоварна площадка за отпадъци на територията на община Полски Тръмбеш и закупуване на техника за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци.

Община Свищов декларира готовност да предоставя за регулярно ползване предстоящата да влезе в експлоатация мобилна дробилка за строителни отпадъци. Двете общини очертаха и плановете си за създаване на компостиращи инсталации за зелена маса по примера на междинната площадка, създадена на територията на с. Овча Могила.

Екипът на община Свищов подчерта, че има намерение да подготви проект за анаеробна инсталация за отпадъци на своя територия, която да се ползва и от община Полски Тръмбеш.

Екипите на двете общини декларираха и готовност за провеждане на обща информационна кампания и поредица от образователни дейности за повишаване на културата за събиране и сепариране на отпадъци.

В областта на здравеопазването бе регистрирана необходимостта за инвестиции в доболничната медицинска помощ и създаване на от кризисен и логистичен център за обслужване на пациентите, нуждаещи се от спешна помощ. В допълнение бе изтъкната и необходимостта от закупуване на нов реаномобил за община Полски Тръмбеш и за обучение на парамедицински специалисти. По примера на съществуващата услуга „Кризисен център“ на територията на Овча могила, община Полски Тръмбеш прояви желание да създаде подобна социална услуга и на своя територия. Като възможна зона на сътрудничество беше изтъкната и възможността за създаване на дигитално приложение за обмяна на информация и телемедицина, действащо на територията и на двете общини. Представителите на община Полски Тръмбеш изтъкнаха и нуждата от ремонт на помещенията за здравни услуги на територията на малките населени места.

В областта на образованието, двете страни се договориха за активизиране на дейностите в областта на дуалното обучение. В допълнение, бе изтъкната необходимостта от допълнителна професионална подготовка на младите хора, провеждане на информационни кампании, създаване на мрежа за обмен на обучаеми лица и разработване на рамка и методология на самия процес. С цел подготовка на учебно съдържание, адекватно на нуждите на бизнеса, бе идентифицирана нуждата от доставка на специализирано оборудване, формиране на мини центрове за кариерно ориентиране и пробно стажуване в местни фирми, както и взаимната обмяна на опит.

Двете страни изтъкнаха необходимостта от създаване на пряка стратегическа връзка между съхраняването и промотирането на местното културно-историческо наследство като катализатор за развитието на туризма в двете общини. В тази връзка се очерта необходимостта от дигитализация и популяризиране на местното културното-историческо наследство (паметници, традиции, обичаи и др.), както и създаване на нови формати за нейното излагане и разпространение. Допълнителният капацитет на читалищата като уникални форми за развитие и опазване на културно-историческото наследство, бе посочен и от двата екипа като важен инструмент за местното развитие. Много интересни очаквания в тази посока предлага и програмата за развитие на Трансграничното сътрудничество между България - Румъния, която за следващия програмен период изглежда носи нов потенциал за региона.