Общински съвет – Свищов прие Плана за интегрирано развитие на Общината

Един от най-важните стратегически документи на община Свищов беше приет на 20 октомври от Общински съвет – Свищов. Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО), за периода 2021 – 2027 г. беше гласуван от общинските съветници с 23 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“. В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Свищов е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Планът е един от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентиран със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. В тази връзка ПИРО на Свищов е съобразена с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район.
ПИРО на Свищов осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните 17 цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, като определя средносрочните си цели и приоритети за развитието на общината.
Като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Свищов е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план за интегрирано развитие на Свищов е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащия Общ устройствен план на община Свищов (ОУП).
Планът за интегрирано развитие на община Свищов е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.